Minimize

Verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen
De hierna volgende bepalingen zijn van toepassing behalve andersluidende bepalingen uitdrukkelijk vermeld en goedgekeurd door beide partijen.

Artikel 1: Offertes.
Onze aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van maximum 30 dagen. Onze afgevaardigden hebben geen enkele bevoegdheid om onze firma te binden, hun offertes moeten steeds schriftelijk door de directie bevestigd worden. Onze offerteprijzen zijn steeds netto prijzen. De BTW is steeds ten laste van de koper. Indien levering slechts na 6 maanden na de ondertekening van de overeenkomst mag uitgevoerd worden, zal de prijs deze zijn, die op het ogenblik  van de levering van kracht is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2: Bestellingen.
Een bestelling wordt pas definitief na de schriftelijke aanvaarding door de directie. Een bestelling kan niet eenzijdig vernietigd worden, ook niet wanneer de voorziene leveringstermijn overschreden wordt. Onze afgevaardigden hebben geen enkele bevoegdheid om onze firma te binden.

Artikel 3: Levering.
De leveringstermijnen zijn slechts bij wijze van aanduiding gegeven en dit volgens de mededelingen van onze leveranciers. Een vertraging op de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de verkoopovereenkomst, noch tot schadevergoeding of intresten. De levering wordt gedaan door onze diensten. Wanneer de klant de goederen komt afhalen zijn de risico’s ten zijne laste.

Artikel 4: Installatie.
De kosten voor studie voor fysische inplanting, verpakking en verzekeringskosten voor het vervoer van het materiaal zijn ten laste van de verkoper. De volgende kosten vallen ten laste van de koper: de kosten voor het klaarmaken en onderhouden van de voor het materiaal bestemde lokalen aan de door ons opgelegde specificaties, de kosten ten gevolge van een verplaatsing van het materiaal en de koppelingskabels van de randapparatuur evenals de installatie ervan.

Artikel 5: Eigendom.
De klant heeft slechts het eigendomsrecht van de geleverde goederen wanneer hij de overeengekomen prijs volledig betaald heeft. De prijs die de klant betaald heeft voor de software houdt enkel het gebruiksrecht in van deze software, in geen geval wordt de klant eigenaar van de door hem in gebruik genomen software. Zolang de klant niet de eigenaar is van de geleverde goederen, is het hem niet toegestaan deze goederen te verkopen, om te vormen, in pand te geven of met een hypotheek te bezwaren of te verplaatsen.

Artikel 6: Afstand.
De door ons ondertekende contracten mogen niet overgedragen worden, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 7: Klachten
Om geldig te zijn moet een klacht betreffende facturen of goederen ons binnen de acht dagen na ontvangst of levering met een aangetekend schrijven overgemaakt  worden. Na deze termijn zal de klacht niet meer in overweging genomen worden. Bij een waarborgclausule worden de klachten na vervaldatum van de garantie niet meer aangenomen.

Artikel 8: Waarborgen op materiaal.
Wij waarborgen dat het geleverde materiaal conform is aan haar specificaties. Bij het niet functioneren van het materiaal te wijten aan fabricagefouten zal de herstelling gratis uitgevoerd worden en dit gedurende zes maanden na levering van het materiaal.

Artikel 9: Waarborgen op software.
Gedurende zes maanden zullen alle standaardfouten die door de klant gereproduceerd worden, gratis worden hersteld. Opmerkingen en suggestieve punten kunnen enkel en alleen bekomen worden via upgrade release, waarop de klant recht heeft tegen een vergoeding die volledig of gedeeltelijk vervat is in het standaard software onderhoudscontract.

Artikel 10: Facturatie.
Voor de bestelling met een waarde groter dan tweeduizend euro exclusief BTW wordt een voorschotfactuur opgemaakt voor 35% van de totale bestelwaarde. Bij levering van de hardware wordt 55% van de bestelling met betrekking tot de hardware gefactureerd. Bij levering van de software wordt 55% van de bestelling met betrekking tot de software gefactureerd. Het saldo van de bestelling zijnde 10% van de totale soft- en hardware wordt gefactureerd 30 dagen na volledige oplevering van respectievelijke hardware en software.

Artikel 11: Betaling.
Voorschotfacturen dienen contant betaald te worden. Bij het ontbreken van een contante betaling kunnen bestellingen opgeschort worden. Facturen met betrekking tot een onderhoudscontract dienen betaald te worden voor het ingaan van de contractperiode. Bij laattijdige betaling zullen de prestaties in verband met de diensten van het onderhoudscontract gefactureerd worden in regie zonder dat hiervoor de rechtvaardiging van de factuur met betrekking tot het onderhoudscontract vervalt. De andere facturen dienen te worden voldaan voor de vervaldatum. De facturen die niet op de vervaldatum betaald worden zullen verhoogd worden met 15% van het factuurbedrag en dit met een minimum van 50 € , ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Tevens wordt van rechtswege en dit zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest aangerekend van 1% per maand en dit voor elke maand vanaf factuurdatum tot en met de betaling, waarbij de begonnen maand als volledige maand wordt beschouwd.

Artikel 12:Onderhoudscontracten.
Onderhoudscontracten zijn jaarlijks, per aangetekend schrijven, opzegbaar tenminste één maand voor vervaldatum tenzij anders vermeld in het contract. De klant kan in alle omstandigheden een detail bekomen van de algemene voorwaarden van het  standaardonderhoudscontract van Fidelity Soft.

Artikel 13: Bevoegdheden der rechtbanken.
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij met alle middelen een minnelijke oplossing zullen zoeken voor de geschillen die zouden kunnen ontstaan wegens of ter gelegenheid van de uitvoering of van de interpretatie van het contract. Indien het geschil voor de rechtbank dient gebracht te worden zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 

Huidige algemene voorkoopsvoorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal; vertalingen worden slechts medegedeeld voor het gemak van de wederpartij. Bij betwisting heeft de Nederlandse tekst steeds voorrang.

 

Copyright 2013 by Fidelity Soft nv   |    |  Terms Of Use  |  Privacy Statement